SliderAdd2
ITA2021
previous arrow
next arrow

สายตรงผู้บริหาร

นายถาวร สามภูศรี
นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน
081-7247542

 

นางสาวจตุพร จาตา
ปลัดเทศบาล
091-0691567

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ/คำสั่ง

แบบคำร้องสแกนลายนิ้วมือ

เทศบาลตำบลวังดิน พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้คนท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว ให้เกิดการพัฒนาบริการ รวมทั้งนำคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าสู่ชุมชนยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงระบบสาธราณสุขและการขนส่ง การมีร้านอาหาร และ พื้นที่สาธารณะเพิ่มขึ้น รวมถึงการมีตัวเลือกจำนวนมากของสินค้าและอาหารที่มีคุณภาพ คุณค่าทางวัฒนธรรมและประเพณีได้รับการทำนุบำรุงขึ้นมาใหม่ ให้ชุมชนเรียนรู้คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อรายได้ การท่องเที่ยวกระตุ้นให้เกิดความภาคภูมิใจในมรดกของท้องถิ่นและของชาติยังผลให้เกิดความใส่ในการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในด้านการดำเนินงาน และ การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นเงื่อนไขสำคัญในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่หลากหลายอย่างยั่งยืน

โลกในปัจจุบันได้เกิดการพัฒนาและขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านประชากร ที่อยู่อาศัย การคมนาคม การติดต่อสื่อสาร ความต้องการด้านพลังงาน ซึ่งทุกอย่างล้วนรวมไปถึงการดำเนินชีวิตของมนุษย์ และถึงแม้ว่าโลกจะเกิดการพัฒนาไปในทิศทางไหน มนุษย์ทุกคนก็ล้วนแต่อาศัยปัจจัย 4 ที่สำคัญของมนุษย์ ล้วนก่อให้เกิดของเสียจากกิจกรรมต่างๆ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะปริมาณมูลฝอยที่มนุษย์ผลิตขึ้นมานั้น ไม่สามารถทำลายได้หมดหรือไม่สามารถทำลายได้ในช่วงเวลาสั้นๆ  จึงส่งผลก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “ของเสีย ขยะมูลฝอย หรือขยะชุมชน” ขึ้นภายในชุมชน เทศบาลตำบลวังดิน จึงส่งเสริมให้ลดการใช้ขยะที่เกิดมลพิษ และเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานทดแทน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชนสืบไป

เทศบาลตำบลวังดิน มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา ให้ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี โดยปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงไปใช้เทคโนโลยีมากขึ้นทุกขณะ การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ควบคู่กัน การบริหารทรัพยากรบุคคลก็ต้องมีการปรับตัวตามไปด้วยเช่นกัน เพราะคนคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ทุกองค์กรจึงต้องหันมาปรับกลยุทธ์กันอีกครั้งในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่าน "สู่ยุค 4.0" นี้ เพื่อให้สอดรับกับกระแสโลกและทิศทางการดำเนินงานขององค์กรให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ต้นแบบแปรรูปขยะประเภทกิ่งไม้เป็นพลังงานทดแทน LPG
เตาเผาถ่านเพื่อการเรียนรู้ของชุมชน เตาผลิตก๊าซร้อนป้อนด้วยถ่าน ระบบทำความสะอาดก๊าซ และเก็บแก๊สเบื้องต้น ระบบเพิ่มความดันและถังเก็บแก๊สขั้นสุดท้ายแรงดันไม่เกิน 10 บ
ต้นแบบแปรรูปเศษอาหารเป็นไบโอก๊าซ
ถังหมักแบบไร้อากาศขนาดการป้อนไม่ต่ำกว่า 100 กิโลกรัมต่อวัน ระบบเก็บก๊าซและเพิ่มแรงดัน
ต้นแบบแปรรูปพลาสติกเป็นน้ำมัน ก๊าซ และถ่าน
ระบบแปรรูปพลาสติกเป็นน้ำมัน ระบบปรับปรุง คุณภาพน้ำมันแบบกลั่น