กฎหมายเกี่ยวข้อง

กฎหมายจัดตั้ง

กฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและสภา

กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

กฎหมายปกครองสำหรับการปฏิบัติงาน