ประวัติความเป็นมา

      ด้วยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่าเทศบาลบางส่วนของ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (เดิมเป็นสุขาภิบาล) มีสภาพในด้านการตั้งถิ่นฐานการใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาพเศรษฐกิจของชุมชน บริการทางสังคม และบริการสาธารณะ และรายได้ส่วนท้องถิ่นดีขึ้น จึงสมควรยกฐานะเป็นสุขาภิบาลเพื่อประโยชน์ในการทำนุบำรุงท้องที่ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2459 จึงยกฐานะท้องถิ่นบางส่วนของตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จัดตั้งให้เป็นสุขาภิบาลขึ้น และมีชื่อว่า “สุขาภิบาลวังดิน” ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 3 เล่ม 110 ตอนที่ 53 ลงวันที่ 26 เมษายน 2536

     เทศบาลตำบลวังดินมีพื้นที่ 15 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมบริเวณชุมชนทั้งหมู่บ้าน ในท้องที่ 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 6, 4, 14 และ 15 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 540 ถนนบุญยจิต ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

     ในปี พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของ สุขาภิบาล เป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ให้สุขาภิบาลที่มีอยู่มีฐานะเปลี่ยนแปลงเป็น เทศบาลตำบลวังดิน แต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เป็นต้นไป ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 เทศบาลจึงได้ย้ายสำนักงานจากที่ว่าการอำเภอลี้ มาอยู่ที่เลขที่ 540 ถนนบุญยจิต ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ถึงปัจจุบัน

ตราสัญลักษณ์

ตรามาตรฐานเทศบาลฯ

ตราสำหรับทำสื่อสิ่งพิมพ์เทศบาลฯ

คำขวัญ

สรงน้ำสามครูบา สักการะเจ้าแม่จามรี
ลือเลื่องพระธาตุห้าดวง  บวงสรวงศาลหลักเมืองลี้