ข้อมูลผู้บริหาร

นายกเทศมนตรี

นายถาวร สามภูศรี

นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน
โทร.081-7247542

วิสัยทัศน์ผู้บริหาร

 

"ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
นำพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน"

รองนายกเทศมนตรี

นางสายสุนีย์ การอง

รองนายกเทศมนตรีตำบลวังดิน
โทร. 098-7735523

ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี

นายสมหวัง มาจันทร์

ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน
โทร. 089-9561032

เลขานุการ นายกเทศมนตรี

นายอนุพงษ์ เชียงทิศ

เลขานุการ
โทร. 087-7255509