ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

!! หากเป็นเรื่องด่วนที่ต้องให้ดำเนินการทันที สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลวังดิน หรือเบอร์โทรศัพท์ 053-979715