วิสัยทัศน์เทศบาลวังดิน

วิสัยทัศน์เทศบาล


ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ประเพณีวัฒนธรรมงาม น้อมนำสามครูบา
มุ่งพัฒนาภาคีเครือข่าย สร้างรายได้การท่องเที่ยว