แผนที่ตั้งเทศบาล

ที่ตั้ง / อาณาเขต

            เทศบาลตำบลวังดิน ตั้งอยู่เลขที่ 540 ถนนบุญยจิต ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ห่างจากตัวเมืองลำพูนไปทางทิศใต้ประมาณ 105 กิโลเมตร

ทิศเหนือ            ติดต่อกับ    เขตเทศบาลตำบลป่าไผ่
ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ    เขตเทศบาลตำบลลี้
ทิศใต้              ติดต่อกับ    เขตเทศบาลตำบลลี้
ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ    เขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน