สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน

สภาเทศบาล

นายเชาว์ วงศรีใส

ประธานสภาเทศบาล

นายนิยม กัลจาก

รองประธานสภาเทศบาล


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1

นายชำนาญ พวงเงิน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายนภดล ผ่องแผ้ว

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางวิไลวรรณ ตัณฑเจริญกิจ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางพิสินี ผดุงสินทรัพย์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสมชาย ฉิมบุญ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายชาญคณิต มีจี๋

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2

นายเชาว์ วงศรีใส

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายนิยม กัลจาก

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายสุทิน มหาวงศ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายชำนาญ แว่นแจ้ง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายสุรศักดิ์ ยะป้อม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายสันติ ธรรมสุภา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2